Flerbrukshall uten kampidretter?

protokoll

Etter innspill fra Idrettens samarbeidsutvalg i bydelen har både Bytviklingskomiteen og Oppvekst og kulturkomiteen i bydel Grünerløkka vedtatt at en ny flerbrukshall på Dælenenga også må inneholde plass til kampsportene.

De to komiteene behandlet «Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2016 til 2026». Dette er planen for idrettsanlegg for de neste ti årene. Det var Venstre som fremmet forslaget.

I planen er flerbrukshall på Dælenenga satt opp på den prioriterte lista, mens kampsportarealer er satt opp under uprioriterte anlegg.

Dette er forslaget fra Venstre:

Bydel Grünerløkka viser til viktigheten av at flerbrukshall ved Dælenenga (vedtatt i handlingsprogrammet 2016-2019). Bydelen har ikke tatt endelig stilling til plasseringen av flerbrukshallen. Bydelen stusser dog over at «Kampidretter Dælenenga» står under uprioriterte tiltak. Bydelen er av, og har hele tiden vært av, den oppfatning at Kampidrettene skal ivaretas i den nye flerbrukshallen på Dælenenga. Bydelen ber derfor om at kampidretten planlegges inn i den allerede prioriterte flerbrukshallen.

Dette er hele vedtaket fra Oppvekst- og kulturkomiteen:

Bydel Grünerløkka har vedtatt en egen sykkelstrategi, denne er vedlagt.

• Bydel Grünerløkka anbefalte VPOR for Løren og Økern, der bydelen understrekte behovet for at alle plassene og parkene i VPOR for Løren blir gjennomført, da dette er et minimum av hva det er behov for på Løren. Gang- og sykkelvei langs Alnabanen og parkbru mellom Løren og Økern er grep som vil binde byen sammen på tvers. • Bydel Grünerløkka vil påpeke behovet for utbedring/utvidelse ved Vulkanhallen, da dagens kapasitet er sprengt og hallen har behov for utbedring av garderobe- og dusjanlegget, samt oppgradering av ventilasjonsanlegget. Vulkanhallen benyttes blant annet av 1 300 elever ved Elvebakken videregående skole på dagtid og har pr i dag ikke kapasitet til dagens bruk. Bydelen forutsetter at Vulkanhallen tilstrebes tatt inn i handlingsprogrammet 2016-2019.

Bydel Grünerløkka viser til viktigheten av at flerbrukshall ved Dælenenga (vedtatt i handlingsprogrammet 2016-2019). Bydelen har ikke tatt endelig stilling til plasseringen av flerbrukshallen. Bydelen stusser dog over at «Kampidretter Dælenenga» står under uprioriterte tiltak. Bydelen er av, og har hele tiden vært av, den oppfatning at Kampidrettene skal ivaretas i den nye flerbrukshallen på Dælenenga. Bydelen ber derfor om at kampidretten planlegges inn i den allerede prioriterte flerbrukshallen.

• Bydelen har sendt inn høringssvar til planprogram for Tøyenparken. Innspillene vedrører blant annet nye Tøyenbadet, flerbrukshall, klatreanlegg for barn og ballbaner. Bydelens innspill er vedlagt.

• Bydel Grünerløkka vil presisere viktigheten av behovsplanens punk 1.3 om Grensesnitt mot andre kommunale planer. Arbeidet med å sikre gjennomføringen av og oppfølging av behovsplanen må skje i alle sektorer i kommunen. Det vil være spesielt viktig at plan- og bygningsetaten følger opp og tar hensyn behovsplanens handlingsprogram, men også om planens uprioriterte tiltak kan tas inn i plan- og byggesaker. Det samme gjelder Utdanningsetaten i forbindelse med rehabilitering av skolebygg og ved nybygg. • I de store nye byutviklingsprosjektene er det viktig å sette av arealer til gang- og sykkelveier, parker, plasser og idrettsanlegg på et tidlig tidspunkt. Opparbeidelse av dette bør sikres i rekkefølgebestemmelsene og ved utbyggingsavtaler.

• Bydel Grünerløkka forutsetter at det løpende gjennomføres en oppdatering av status i gjennomførings- og oppdateringsarbeidet av handlingsplanen, slik at «Uprioriterte tiltak» kan løftes frem ved utsettelser eller endringer ift handlingsprogrammet. • Bydel Grünerløkka er bekymret for den lave andelen svømmedyktige barn. Sagene bad ligger rett utenfor bydelen og kunne gitt et viktig tilbud til flere av bydelens innbyggere. Bydelen ber derfor om at gjenåpning av Sagene bad settes opp blant de prioriterte tiltakene • Bydel Grünerløkka har følgende oppdateringer til behovsplanen:

• Løren aktivitetspark og flerbrukshall er oppført i BBJ, men ligger i BGA. • Til «Kart 9. Vinteridrettsanlegg for idrett, indre by (2015)» Jibbeparken i Grünerhagen park kan oppføres i oversiktskartet. 8

• Flerbrukshall ved Teglverket skole oppføres i «Kart 1. Innendørsflater for idrett, indre by (2015)».