Slakter byantikvarens forslag

Urealistisk

En konsulentrapport fra Hjellnes Consult slakter byantikvarens forslag til ny idrettshall på Dælenenga. De mener at en nesten like godt kan rive ishallen for å få til det Byantikvaren foreslår.

Hjellnes Consult anbefaler ikke bygging av flerbrukshall dels over og dels inntil eksisterende hall. En slik utbygging vil kreve Omfattende grunn-, sikring- og fundamenteringsarbeider med peling for nye bærekonstruksjoner inne i eksisterende bygning.

Det vil være stor sjanse for at eksisterende hall må refundamenteres blant annet på grunn av lommer på taket der snøen vil samle seg.

Veggen i ishallen mot sør må bygges om og det må konstrueres et komplekst bæresystem og avstivning inne i den eksisterende hallen.

Eksisterende bære system i hallen må byttes ut. Det samme må hele takkonstruksjonen i ishallen.

«Generelt omfattende inngrep i alle bærende konstruksjoner i eksisterende bygning medfører at det bevares lite restverdi av de gjenstående bærekonstruksjoner. Man er i

grenseområdet for riving av alt av eksisterende bærekonstruksjoner», skriver Hjellnes.

De konkluderer med at «de påpekte forhold vil ikke kunne forsvares ut i fra krav om gjennomførbarhet, byggtekniske årsaker og økonomi, restverdi på eksisterende bygning.»

Rapporten er bestil av Kultur og Idrettsbygg i Oslo kommune og er oversendt til Plan-og bygningsetaten som vurderer de ulike alternativene opp mot hverandre.

Her kan du lese hel rapporten