Alle steiner snudd

forside utredning om flerbrukshallMotstanderne av å rive klubbhuset sier at det må finnes alternativer. Men de har ikke klart å vise til noe. Vi som har jobbet for en ny flerbrukshall på Dælenenga i over 15 år har sett etter alternativer, og det finnes ikke noen andre realistiske alternativer enn å rive klubbhuset å bygge idrettshall.

I 2008 gjorde Koda arkitekter en omfattende utredning av alternativer. Den kan du lese her.

I 2011 gjorde Plan- og Bygnignsetaten i Oslo kommune en konseptvalgutredning. Den kan du lese her.

På oppdrag av Idrettens samarbeidsutvalg på Grünerløkka, har arkitekt, Ingerid Helesth gått gjennom de alternativene som har blitt presenter. Hun har i tillegg også tatt for seg reguleringsplanforslaget fra 2013, og rivesaken fra 2014. Dette er hennes konklusjon:

DÆLENENGA IDRETTSPARK
VURDERING AV DE ULIKE VURDERTE/ LANSERTE LØSNINGENE FOR BYGGING AV FLEBRUKSHALL PÅ DÆLENENGA.

UTREDNING IDRETTSPARK 2008

Alt 1 a og b  Seilduken barnehage rives.  Klubbhuset bygges om til barnehage. Det bygges et

ett plans volum under fotballbanen og barnehagetomten som inneholder flerbrukshall og parkering (1b) alternativt flerbrukshall, parkering og næring (alt 1a).

 • Løsningen er veldig omfattende og kostbar.
 • Løsningen er ikke god for flerbrukshallen med tanke på daglys, adkomst og rømning. 

Alt 1 c og d Seilduken barnehage rives. Klubbhuset bygges om til barnehage. Fotballbanen heves en etasje over dagens nivå. Det bygges et to plans volum under fotballbanen som inneholder flerbrukshall, parkering, næring og treningssenter. I alternativ 1d bygges også en 4 etasjes boligbygning på barnehagetomten.

 • Løsningen er veldig omfattende og kostbar.
 • Løsningen er ikke god for flerbrukshallen med tanke på daglys, adkomst og rømning.
 • En heving av fotballbanen er uheldig for kontakten med området rundt banen – det verdifulle arealet som i dag brukes til tribuner, og til lek/ andre aktiviteter i forbindelse med trening og kamper.
 • En 4 etasjes boligbygning syd på Dælenenga vil gi skygge på store deler av fotballbanen og tribuneområdet.

 

Alt 2 Seilduken barnehage rives. Klubbhuset bygges om til barnehage.  Ny flerbrukshall bygges på tomten til barnehagen.

 • Barnehagetomten er for liten for formålet.
 • En stor hall syd på Dælenenga vil gi skygge på store deler av fotballbanen og tribuneområdet.

Alt 3 Klubbhuset rives og erstattes av ny flerbrukshall på samme sted.

 • Egnet og ønsket løsning i 2008 og i dag!

KVU 2011
Alt 0 Det bygges ikke idrettshall på Dælenenga eller annet sted i nærområdet

 • Dette vil bety at mange barn og unge ikke får et tilbud om fysisk aktivitet i sitt nærområde.

Alt 1 Ny flerbrukshall plasseres mellom klubbhuset og fotballbanen. Klubbhuset rehabiliteres ikke.Arealet er for lite for ny hall i henhold til kulturdepartementets anbefalinger for flerbrukshaller.

 • Det blir ikke plass til snødeponi om vinteren og hensetting av mål i sesongen.
 • Klubbhuset er i så dårlig stand at det vil utgjøre en fare for liv og helse og virke svært negativt inn på miljøet dersom det skal bli stående i dagens forfatning.
 • Vi mister det verdifulle arealet som i dag brukes til tribuner og lek/ andre aktiviteter i forbindelse med trening og kamper

Alt 3 Klubbhuset rives og erstattes av ny flerbrukshall på samme sted.

 • Egnet og ønsket løsning i 2011 og i dag!

Alt 4a Ny flerbrukshall plasseres mellom klubbhuset og fotballbanen. Klubbhuset rehabiliteres for kampsporten.

 • Klubbhuset er for lite og lite egnet for de behovene kampsporten har pr i dag og ikke minst for de behovene de vil få fremover sett i lys av prognosene for befolkningsøkning i bydelen.
 • Arealet er for lite for ny hall i henhold til kulturdepartementets anbefalinger for flerbrukshaller.
 • Det blir ikke plass til snødeponi om vinteren og hensetting av mål i sesongen.
 • Vi mister det verdifulle arealet som i dag brukes til tribuner og til lek/ andre aktiviteter i forbindelse med trening og kamper.

 

Alt 4b Ny flerbrukshall plasseres mellom klubbhuset og fotballbanen. Klubbhuset rehabiliteres for kampsporten.  Utvidet areal i sokkeletasje for å imøtekomme kampidrettens behov

 • Arealet er for lite for ny hall i henhold til kulturdepartementets anbefalinger for flerbrukshaller.
 • Det blir ikke plass til snødeponi om vinteren og hensetting av mål i sesongen.
 • Vi mister det verdifulle arealet som i dag brukes til tribuner og lek/ andre aktiviteter i forbindelse med trening og kamper.

 

Alt 5a Ny flerbrukshall plasseres mellom klubbhuset og fotballbanen. Klubbhuset rehabiliteres for annen bruk. Arealer for kampsporten etableres i ny flerbrukshall.

 • Arealet er for lite for ny hall i henhold til kulturdepartementets anbefalinger for flerbrukshaller.
 • Det blir ikke plass til snødeponi om vinteren og hensetting av mål i sesongen.
 • Vi mister det verdifulle arealet som i dag brukes til tribuner og lek/ andre aktiviteter i forbindelse med trening og kamper.

 

Alt 5 b Ny flerbrukshall plasseres mellom klubbhuset og fotballbanen. Klubbhuset rehabiliteres for annen bruk. Arealer for kampsporten etableres ikke.

 • Arealet er for lite for ny hall i henhold til kulturdepartementets anbefalinger for flerbrukshaller.
 • Det blir ikke plass til snødeponi om vinteren og hensetting av mål i sesongen.
 • Vi mister det verdifulle arealet som i dag brukes til tribuner og lek/ andre aktiviteter i forbindelse med trening og kamper.
 • Kampsporten i bydelen må legges ned dersom de ikke får lokaler i hverken ny eller gammel del.
 • Klubbhuset er bygget for kampsporten. Skal man bevare bygningen eller funksjonen ?

 

REGULERINGSPLANFORSLAG 2013

Alt 1 Riving av eksisterende klubbhus og bygging av ny flerbrukshall på samme tomt

 • Egnet og ønsket løsning i 2013 og i dag!

 

Alt 2 Bevaring og rehabilitering av klubbhuset. Ny flerbrukshall plasseres mellom klubbhuset og fotballbanen.

 • Arealet er for lite for ny hall i henhold til kulturdepartementets anbefalinger for flerbrukshaller.
 • Det blir ikke plass til snødeponi om vinteren og hensetting av mål i sesongen.
 • Vi mister det verdifulle arealet som i dag brukes til tribuner og lek/ andre aktiviteter i forbindelse med trening og kamper.

 

RIVESAK 2014
Hensikt : rive klubbhuset og bygge ny flerbrukshall på samme sted.

 • Egnet og ønsket løsning i 2014 og i dag!

Ifølge redegjørelse fra Longva arkitekter as til rivesaken har Plan og Bygningsetaten i  forhåndskonferanse 10.06.14 stilt spørsmål om : 

Kan man samlokalisere ishall og flerbrukshall ?

 • Det vil bli dyrt/meningsløst å rive en relativt ny og velfungerende ishall. Det er også usikkert om tomten er stor nok for begge funksjonene.

Kan flerbrukshallen plasseres på p-plassen til Freia ?

 • Dette er ikke kompatibelt med Freias behov.

Vi er også kjent med at det har vært vurdert:

Å bygge ny flerbrukshall nederst i Torshovdalen.

 • Den tiltenkte tomten er ikke tilgjengelig for formålet.
 • Plasseringen er lite ønskelig fordi idrettslagene får to helt adskilte anlegg å drifte.
 • Ny flerbrukshall gir ikke fotballen nødvendige fasiliteter.